သင်တန်းကျောင်း

ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်း

ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်းတွင်ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(၁) အကြိုအခြေခံမီးသတ်ပညာသင်တန်း
(၂) တန်းမြင့်မီးသတ်ပညာသင်တန်း
(၃) အဆင့်မြင့်မီးသတ်ပညာသင်တန်း
(၄) စခန်းမှူးသင်တန်း
(၅) အဆင့်မြင့်အရာရှိသင်တန်း
(၆) အသက်ကယ်နည်းစနစ်သင်တန်း
(၇) ရေကူးသင်တန်း
(၈) အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း
(၉) ဆေးတပ်စုသင်တန်း
(၁၀) ရေပြင်အသက်ကယ်သင်တန်း
(၁၁) မီးသတ်တပ်စုမှူးလောင်းသင်တန်း
(၁၂) စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးသင်တန်း
(၁၃) ကွန်ပျူတာအခြေခံသင်တန်း

လေ့ကျင့်ရေးဌာနစု(ရန်ကုန်)

လေ့ကျင့်ရေးဌာနစု(ရန်ကုန်) တွင်ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(၁) စခန်းမှူးသင်တန်း
(၂) အသက်ကယ်နည်းစနစ်သင်တန်း
(၃) ရေကူးနည်းစနစ်သင်တန်း
(၄) ရေပြင်အသက်ကယ်သင်တန်း
(၅) အင်တာနက်နှင့်အီးမေး(လ်)သင်တန်း
(၆) မြို့နယ်မှူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၇) စခန်းမှူးမွမ်းမံသင်တန်း
(၈) စက်ပြင်သင်တန်း
(၉) လေယာဉ်မီးငြိမ်းသတ်ရေးနှင့်အသက်ကယ်နည်းစနစ်သင်တန်း
(၁၀) ယာဉ်မောင်းနည်းပြသင်တန်း