ဆက်သွယ်ရန်

Contact Information

Phone

01 666912
01 666913
01 663904

Address

မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ အုတ်ပုံဆိပ်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

E-Mail

အကြံပေးရန်

1 + 1 =

Myanmar Fire Force

Address : မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ အမှတ်(၅) ရပ်ကွက်၊ အုတ်ပုံဆိပ်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
Phone : 01 666912, 01 666913, 01 663904