ျမန္ျမန္သိ၊ ျမန္ျမန္သြား၊ ျမန္ျမန္ၿငိွမ္းသတ္

KNOWLEDGE SHARING

HOME SAFTELY CHECK

YOUR SAFTELY

PUBLIC SAFETY

YOUR SAFTELY

မီးေလာင္မႈျဖစ္၍မီးခိုးအႏၱရာယ္ျကုံေတြ႕ရလ ွ်င္

  • စိတ္ကိုတည္ျငိမ္စြာထိန္း၍ျကမ္းျပင္ေပၚသို့ေမွာက္ခ်ပါ။
  • မိသားစု၀င္အားလုံးသိရွိေအာင္ေအာ္ဟစ္အေၾကာင္းၾကားပါ။
  • တံခါးေပါက္သို့ေလးဘက္ေထာက္ (သို့မဟုတ္) မိေခ်ာင္းတက္အေနအထားျဖင့္အျမန္ထြက္ခြာပါ။မိသားစုအားလုံးအျပင္သို့ေရာက္လ်ွင္တံခါးျပန္ပိတ္ပါ။
  • လြတ္ေျမာက္ေနရာသို့အျမန္ထြက္ခြာရင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္မွသိရွိေအာင္ ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းပါ။ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕သို့အျမန္ဆုံးအေၾကာင္းျကားပါ။
  • အသက္ရွဴကိရိယာမရွိပါကလက္ကိုင္ပုဝါ(သို့မဟုတ္) အ၀တ္ကိုေရစြတ္ျပီးနွာေခါင္းကိုပတ္၍စီးထားပါ။
  • အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦေပၚမွမီးေဘးလြတ္ေျမာက္ရန္ခုန္ခ်ျခင္းမျပဳရပါ။

Find us on Facebook