ျမန္ျမန္သိ၊ ျမန္ျမန္သြား၊ ျမန္ျမန္ၿငိွမ္းသတ္

KNOWLEDGE SHARING

HOME SAFTELY CHECK

YOUR SAFTELY

PUBLIC SAFETY

Public Safety

လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးလ ွ်င္

 • ေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္လ်ွပ္စစ္မီးျကိုးမ်ားကိုလဲလွယ္ေပးပါ။
 • လ်ွပ္စစ္ဒဏ္ခံျကိုး (Fuse) မ်ားကိုခံနိုင္သည္ထက္ပိုမထည့္ပါနွင့္။
 • လ်ွပ္စစ္မီးဖို၊မီးပူမ်ားကိုသုံးစြဲျပီးလ်ွင္ (သို့မဟုတ္) လ်ွပ္စစ္မီးပ်က္လ်ွင္မီး ခလုတ္ပိတ္ျပီးပလပ္ေခါင္း ျဖဳတ္ထားပါ။
 • လ်ွပ္စစ္ဝါယာေရွာ့ျဖစ္လ်ွင္ပင္မခလုတ္ကိုပိတ္ျပီး ေျခာက္ေသြ႔ေသာအ၀တ္၊ပိတ္စ စသည္တို့ျဖင့္ ရိုက္ပုတ္ဖုံးအုပ္ျငွိမ္းသတ္ပါ။
 • လ်ွပ္စစ္ဝါယာျကိုးမ်ားကိုခံနိုင္၀န္အားထက္ပိုမသုံးပါနွင့္။
 • ခ်ိဳ႕ယြင္းေနေသာလ်ွပ္စစ္ပစ္စည္းကိရိယာမ်ားကိုမသုံးပါနွင့္။

မိသားစုဝင္အားလုံးအျပင္သြားမည္ဆိုလ ွ်င္

 • လ်ွပ္စစ္မီးကိုပိတ္၊ပလပ္ကိုျဖဳတ္၊မီးအားျမွင့္စက္နွင့္မိန္းခလုတ္ကိုပိတ္ခဲ့ပါ။
 • မီးဖိုမီးျကြင္းမီးက်န္စစ္ေဆးပါ။
 • ဖေယာင္းတိုင္၊အေမႊးတိုင္၊ျခင္ေဆးေခြျငိွမ္းသတ္ခဲ့ပါ။

ကားတိုင္းတြင္မီးသတ္မီးေဆးဘူးေဆာင္ထားပါ။

 • မီးေလာင္လ်ွင္ျကိတ္မျငိွမ္းပါနွင့္။
 • ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအကူအညီေတာင္းပါ။
 • နီးစပ္ရာမီးသတ္စခန္းသို့အျမန္ဆုံးအေၾကာင္းျကားပါ။
 • အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းနံပါတ္ “၁၉၁” ကိုဆက္သြယ္ပါ။

မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း

မီးေလာင္ျခင္းဆိုသည္မွာအပူနွင့္အလင္းထြက္ေပၚလာသည့္ဓါတုဓါတ္ျပဳမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။မီးေလာင္ကၽြမ္းရန္အဓိကအားျဖင့္ေလ(သို့)ေအာက္ဆီဂ်င္၊အပူနွင့္ေလာင္စာတို့လိုအပ္ပါသည္။ယင္းတို့အထဲမွတစ္ခုခုကိုဖယ္ ရွားလိုက္လ်ွင္မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မီးသတ္ယာဥ္(၁)စီးရွိေရသည္ပ်ွ မ္းမ်ွ ၃မိနစ္သာ ပက္ဖ်န္းနိုင္သျဖင့္အျမန္ဆုံးေရရရွိနိုင္မည့္ေနရာကိုညႊန္ျပပါ။

Find us on Facebook

မီးသတ္ယာဥ္ ၁ စီးရိွေရသည္ ပွ်မ္းမွ် ၃ မိနစ္သာ ပက္ဖ်န္းႏိုင္သျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေရရရွိႏိုင္မည့္ေနရာကို ညြန္႔ျပပါ။

မီးေဘးေရွာင္မေလာင္ခင္ထား

မီးသတ္ယာဥ္မ်ားအျမန္ဆုံးလာေရာက္ျငိွမ္းသတ္နိုင္ေရးအတြက္

 • အျမန္ဆုံးသတင္းပို႔ပါ။
 • မီးေလာင္သည့္ေနရာကိုအတိအက်သတင္းပို့ပါ။
 • မီးသတ္ယာဥ္/ စက္မ်ားေရာက္ရွိလာလ်ွင္မီးေလာင္မႈနွင့္အနီးစပ္ဆုံးေနရာသို့ညႊန္ျပေပးပါ။
 • မီးသတ္ယာဥ္မ်ား သြားလာနိုင္ေရးအတြက္လမ္းေၾကာင္းးရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ကူညီပါ။
 • မလိုအပ္ဘဲဝိုင္းအုံရပ္ျကည့္မေနဘဲဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖင့္ကူညီပါ။
 • မီးမေလာင္ေသးသည့္မိမိတို့၏ေနအိမ္မ်ားရွိရာသို့မီး သတ္ယာဥ္မ်ားကို ညႊန္ျပျခင္း၊ အတင္းအဓၶမ ၿခိမ္းေျခာက္ေခၚယူျခင္း၊အတၱဆန္စြာအေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားအားေအာက္ပါကုမၸဏီမ်ားတြင္အလြယ္တကူဝယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။

 • Myanmar Trillion Group Co.,Ltd -01-8610433
 • YSK Fire System Co.,td -09-2010623
 • ဟိန္းတူးေဇာကုမၸဏီ -09-5393283
 • Innoviative Vision Co.,Ltd -01-8604418,09-25813747
 • Chink မီးသတ္ေဆးဘူး -09-577755,01-569416
  ေအးျမတ္ခ်မ္းသာကုမၸဏီ -09-73722888,-09-8622088
 • YAMA TO (Azami) -01-2304203
 • CANYAN Co.,Ltd -09-428212668

မီးကိုျကိုတင္ကာကြယ္မွုျဖင့္အနိုင္ယူပါ။

“မီးေဘး”ဆိုသည္မွာလူျပဳေသာေဘးတစ္ခုျဖစ္သည္။သဘာဝေဘးလည္းျဖစ္နိုင္သည္။လူသားအရင္းအျမစ္နွင့္သဘာဝအရင္းအားလုံးကိုဖ်က္ဆီးပစ္နိုင္ေသာေဘးဆိုးတစ္ခုျဖစ္သည္။