ျမန္ျမန္သိ၊ ျမန္ျမန္သြား၊ ျမန္ျမန္ၿငိွမ္းသတ္

KNOWLEDGE SHARING

HOME SAFTELY CHECK

YOUR SAFTELY

PUBLIC SAFETY

Knowledge Sharing

ေဆးလိပ္ေသာက္လ ွ်င္

 • လမ္းသြားရင္းေဆးလိပ္မေသာက္ရ။
 • မီးျငွိမ္းသတ္ျပီးမွစြန့္ပစ္ပါ။
 • မီးမျငိမ္းပဲပစ္စည္းမ်ားျကားနံရံတန္းမ်ားေပၚမထားရ။

မီးသတ္ေဆးဘူးအသုံးျပဳပံု

 • မီးသတ္ေဆးဘူးလုံျခံဳေရးေသာ့တန္ကိုဆြဲျဖဳတ္ပါ။
 • မီးေလာင္မွုျဖစ္သည့္အေျခအရင္းအျမစ္ကို မီးသတ္ေဆးဘူးေခါင္းျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ရပါမည္။မီးအနီးသို့ကပ္နိုင္သမ်ွကပ္ပါ။
 • လက္ကိုင္ေမာင္းတံကိုဆြဲညွစ္ပါ။
 • မီးေတာက္၏အေျခကိုခ်ိန္ရြယ္ျပီးမီးေတာက္ပမာဏေပၚမူတည္၍ေ၀ွ႔ယမ္းျငိမ္းသတ္ရပါမည္။

ဓါတ္ဆီျဖည့္
လ ွ်င္/ဓါတ္ဆီဖလွယ္လ ွ်င္

 • စက္နိုးထားစဥ္ ဆီမထည့္ရ။ဆီထည့္စဥ္လက္ကိုင္ဖုန္းမသုံးရ။
 • ဖေယာင္းတိုင္မီးျဖင့္ျကည့္ျခင္း၊ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
 • ရာသီဥတုပူျပင္းခ်ိန္ပလပ္စတစ္ပုံးသုံးျခင္းေရွာင္ပါ။
 • ေလာင္စာဆီကိုအင္ဂ်င္ပန့္ျဖင့္တြန္းပို႔ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳရ။
 • ပြတ္တိုက္မႈ (Friction)မွသဘာဝတည္ျငိမ္လ်ွပ္စစ္ (Static Electricity) ျဖစ္ေပၚတတ္မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္နိုင္သည္။

Find us on Facebook