ျမန္ျမန္သိ၊ ျမန္ျမန္သြား၊ ျမန္ျမန္ၿငိွမ္းသတ္

KNOWLEDGE SHARING

HOME SAFTELY CHECK

YOUR SAFTELY

PUBLIC SAFETY

Home Safety Check

မီးဖိုအသုံးျပဳလ ွ်င္

 • လူေစာင့္ထားပါ။
 • ေလာင္စာမီးအားကိုလိုအပ္သည္ထက္ပိုမသုံးပါနွင့္။
 • မီးျကြင္းမီးက်န္မ်ားျငွိမ္းသတ္ပါ။
 • မီးဖိုနွင့္အမိုး၊နံရံအျကားအပူခံအကာအရံမ်ားထားပါ။
 • ဆီအိုးတည္ျပီးအေမ့ပါနွင့္။

ဘုရားမီး၊အေမႊးတိုင္မီးပူေဇာ္လ ွ်င္

 • အပူခံခြက္ျပားေပၚတြင္ခိုင္ျမဲေအာင္ထြန္းပါ။
 • အမိုးနံရံနွင့္မနီးကပ္ပါေစနွင့္။
 • ဘုရားပန္းေျခာက္မ်ား၊ပလပ္စတစ္အိတ္စမ်ားနွင့္နီးကပ္စြာမထားပါနွင့္။

မိမိေနအိမ္တြင္မီးေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေစရန္

 • အိမ္နွင့္ျခံ၀င္းအတြင္းအမွိုက္သရိုက္မ်ားကိုရွင္းလင္းဖယ္ရွားထားပါ။
 • မီးခ်ိတ္၊မီးကပ္၊သဲပုံး၊ေလွကားမ်ားကိုစနစ္တက်ထားရွိပါ။
 • မီးျငိမ္းသတ္ရန္သီးသန့္ေရေလွာင္ထားပါ။
 • မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားလုံေလာက္စြာေဆာင္ထားပါ။
 • ေလာင္စာဆီမ်ားမသိုေလွာင္ပါနွင့္။
 • ေလာင္စာဆီအနီးမီးျခစ္ျခင္း၊ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းျခင္းမျပဳလုပ္ပါနွင့္။
 • ျခင္ေဆးေခြ၊အေမႊးတိုင္၊ဖေယာင္းတိုင္မ်ားကိုမီးမေလာင္နိုင္ေသာေအာက္ခံခြက္မပါဘဲအသုံးမျပဳပါႏွင့္။
 • လူေစာင့္မရွိဘဲဖေယာင္းတိုင္၊မီးခြက္ထြန္းမထားပါနွင့္။
 • ေဆးလိပ္မ်ားကိုမီးျငိမ္းျပီးမွစြန့္ပစ္ပါ။

အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားမီးေလာင္လ ွ်င္

 • ခုန္မခ်ပါနွင့္။
 • မေၾကာက္ပါႏွင့္။
 • စိတ္ျငိမ္ျငိမ္ထားပါ။
 • အေရးေပၚထြက္ေပါက္၊အေရးေပၚေလွကားမွေဘးလြတ္ရာသို့ထြက္ခြာပါ။
 • နီးစပ္ရာမီးသတ္စခန္းသို့အျမန္ဆုံးအေၾကာင္းၾကားပါ။

Find us on Facebook