ေရရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေရရွားပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

(၁)   ၂၉.၁.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁. ၂.၂၀၁၈ ရက္မ်ားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးခရိုင္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖိုးကိုးအုပ္စု၊ ေက်ာက္စုေက်းရြာတြင္ ေသာက္သံုးေရျပတ္ လပ္ေနေသာေၾကာင့္  ေသာက္သံုးေရေပးေ၀လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ (၂)   ၂.၃.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၅. ၃.၂၀၁၈ ရက္မ်ားတြင္...