ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕သာစည္ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈသတင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕သာစည္ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈသတင္း

(၂၀.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၈ ၅၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕သာစည္ ရပ္ကြက္တြင္ (၂၇×၁၈)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ အုတ္ညွပ္(၂)ထပ္ေနအိမ္တြင္ မိန္းခုံမွတစ္ဆင့္ သြယ္တန္းထားေသာ မီးေခ်ာင္းဝါယာႀကိဳးအပူလြန္ကဲျပီး အနီးရွိေမြ႕ရာသို့ မီးကူးစက္၍ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၾကာင္း...

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရတနာပုံျမိဳ႕သစ္နယ္ေျမ၊ ျပင္ဦးလြင္-မႏၲေလးအတက္လမ္း၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၂၈)မိုင္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မီးေလာင္မႈသတင္း

(၂၀.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၇ ၀၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရတနာပုံျမိဳ႕သစ္နယ္ေျမ၊ ျပင္ဦးလြင္-မႏၲေလးအတက္လမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၂၈)မိုင္တြင္ ေမာင္နွင္းလာေသာ KLUGER အျဖဴေရာင္ (၄)ဘီးယာဥ္သည္ အင္ဂ်င္အပူလြန္ကဲျပီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၇ ၁၅)...
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနင္္သာရီျမိဳ႕နယ္၊ တကူေက်းရြာ၊ေျခာက္အိမ္စုရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈသတင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနင္္သာရီျမိဳ႕နယ္၊ တကူေက်းရြာ၊ေျခာက္အိမ္စုရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈသတင္း

(၂၀.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၆ ၄၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီျမိဳ႕နယ္၊ တကူေက်းရြာ၊ ေျခာက္အိမ္စုရပ္ကြက္တြင္ (၃၀×၂၀)ေပ၊ ဝါးၾကမ္းခင္း၊ ထရံကာ၊ ဓနိမိုး၊ (၁)ထပ္ေနအိမ္တြင္ မီးဖိုမီးျကြင္းမီးက်န္မွတစ္ဆင့္ ေဘးနံရံသို့မီးကူးစက္၍ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၆...
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီျမိဳ႕နယ္၊ တကူေက်းရြာအုပ္စု၊ လမိုင္းေကာ့ေက်းရြာရွိ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈသတင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီျမိဳ႕နယ္၊ တကူေက်းရြာအုပ္စု၊ လမိုင္းေကာ့ေက်းရြာရွိ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈသတင္း

(၂၀.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၅ ၃၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီျမိဳ႕နယ္၊ တကူ ေက်းရြာအုပ္စု၊ လမိုင္းေကာ့ေက်းရြာတြင္ (၁၈×၁၄)ေပ၊ ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ကြမ္းသီးပင္ခြဲျခမ္းၾကမ္းခင္း(၁)ထပ္ေနအိမ္တြင္ မီးဖို မီးျကြင္းမီးက်န္မွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၅...
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္၊ (၁၀/ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊ လယ္ယာ(၂)လမ္းရွိ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈသတင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္၊ (၁၀/ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊ လယ္ယာ(၂)လမ္းရွိ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈသတင္း

(၂၀.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၃ ၄၀)အခ်ိန္ခန့္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္၊ (၁၀/ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊ လယ္ယာ(၂)လမ္းတြင္ (၂၀×၆၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း(၁)ထပ္အတြင္းရွိ (၁၀×၅၀)ေပ၊ ပ်ဥ္ကာ ထားေသာအခန္းတြင္ မီးဖိုမီးျကြင္းမီးက်န္မွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပ်ဥ္ျပားပၚသို့ မီးကူးစက္၍...
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိေျမစိုက္အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မီးေလာင္မႈသတင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိေျမစိုက္အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မီးေလာင္မႈသတင္း

(၂၀.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၂ ၁၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္တြင္ (၄၀×၃၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ထရံကာ၊ေျမစိုက္အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္ မီးအားျမွင့္စက္အပူလြန္ကဲရာမွတစ္ဆင့္ အနီးရွိထရံအကာသို့ မီးကူးစက္၍ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၂...