၁၈.၉.၂၀၁၈ ရက္ေန႕၊(၁၁း၂၅)အခ်ိန္ခန္႔၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိ္ုခရိုင္၊ ေရႊဘုိၿမိဳ႕၊ ေရႊဘိုစက္မႈဇုန္ရွိ ေရႊဘုရင္မအရက္ခ်က္စက္ရံုတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးသတ္ယာဥ္(၇)စီးထြက္ခြာၿငွိမ္းသတ္ခဲ့ၿပီး (၁၁း၄၅)အခ်ိန္ မီးထိန္း၊ (၁၂း၀၀)အခ်ိ္န္ မီးၿငိမ္းပါသည္။မီးေလာင္မႈအေၾကာင္းရင္းမွာ အရက္စိမ္ကန္၏ အ၀င္ပိုက္အား ဂေဟေဆာ္ရာမွ မီးပြားထြက္ၿပီး မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အရက္စိမ္ကန္၏ အဖံုးႏွင့္အမိုး  မီးေလာင္ဆံုးရႈံးခဲ့ပါသည္။