၁၅.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ၊ ၁၅ ၀၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးခရိုင္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တြင္းကုန္းရပ္ကြက္၊ တြင္းကုနး္ေျမာက္ရပ္ေန (၁၅×၁၅)ေပ၊ သက္ငယ္မိုး၊ ထရံကာ၊ ေျမစိုက္ေနအိမ္ေဘးတြင္ အဖီဆြဲထားေသာ (၅×၃)ေပ၊ သက္ငယ္မိုး၊ သက္ငယ္ကာ၊ ေျမစိုက္မီးဖိုေဆာင္တြင္ ထင္းမီးျဖင့္ ဆန္ျပဳတ္ျပဳတ္ရာမွ အနီးရွိ သက္ငယ္အကာသို႔ မီးကူးစက္ေလာင္မႈျဖစ္ပြားသျဖင့္  အရပ္မွ ၀ုိင္း၀န္းျငိွမ္းသတ္ခဲ့ရာ ၁၅း၀၁ အခ်ိန္တြင္မီးျငိမ္းပါသည္။ ၁၇ ၀၀ အခ်ိန္တြင္ သတင္းရရွိသျဖင့္ ေနာင္ရိုးနယ္ေျမမီးသတ္စခန္းမွ သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ (၃)ဦးတို႔ျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ မီးဖိုေဆာင္အကာသက္ငယ္ အနည္းငယ္ မီးေလာင္ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီး၊ ဆံုးရႈံးမႈတန္ဖိုး ၅၀၀ိ/-(က်ပ္ငါးရာ)ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။