၆.၉.၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ (၁၀း၁၅)အခ်ိန္၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းရြာအနီး၊ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၌ ေပါက္ကြဲ၍ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၀း၄၀)အခ်ိန္ သတင္းရရွိသျဖင့္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ သေႏၶ(၇)ဦးတို႔သည္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ သေႏၶ(၇)ဦး၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ(၂)ဦး၊ ဂန္႔ေဂါခရိုင္မီးသတ္မီးသတ္စခနး္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ(၁၁)ဦးတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ က်ား(၆)ဦးပိတ္မိေနၿပီး က်ား(၂)ဦး(ေသဆံုး)ႏွင့္ က်ား(၁)ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရ(မစိုးရိမ္ရ)တို႔အား ေဆာၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ (၁၅း၄၅)အခ်ိန္တြင္ ပိတ္မိေနသူ က်ား(၁)ဦး(ေသဆံုး) အားရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေနေသာပိတ္မိေနသူမ်ားအား ဆက္လက္ရွာေဖြလ်က္ရွိပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။