(၂၀.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၅ ၃၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီျမိဳ႕နယ္၊ တကူ ေက်းရြာအုပ္စု၊ လမိုင္းေကာ့ေက်းရြာတြင္ (၁၈×၁၄)ေပ၊ ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ကြမ္းသီးပင္ခြဲျခမ္းၾကမ္းခင္း(၁)ထပ္ေနအိမ္တြင္ မီးဖို မီးျကြင္းမီးက်န္မွတစ္ဆင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း (၁၅ ၄၀)အခ်ိန္သတင္းရရွိသျဖင့္ တကူနယ္ေျမမီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ(၃)ဦး၊ အရန္ (၁၀)ဦးတို့ျဖင့္ သြားေရာက္ျပီး ေရဂါလန္(၁၆၀၀) အသုံးျပဳႃငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၁၆ ၃၀)အခ်ိန္ မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၁၈×၁၄)ေပ၊ ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ကြမ္းသီးပင္ခြဲျခမ္းၾကမ္းခင္း (၁)ထပ္ေနအိမ္ (၁)လုံးမီးေလာင္ဆံုးရႈံးခဲ့ပါသည္။