KNOWLEDGE SHARING

HOME SAFTELY CHECK

YOUR SAFTELY

PUBLIC SAFETY

ျမန္မာနုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖဲြ႔သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္   

သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ပုဂံေခတ္အေနာ္ရထာမင္းေစာ (ေအဒီ-၁၀၄၄-၁၀၇၇)လက္ထက္ကပင္ မီးကပ္ တပ္သား (၆၆၃)ဦး(ေသာေသာညံပုဂံမီးေဆာ္ေမာင္း)ခန္႔ထားျပီး ပုဂံေနျပည္ေတာ္၏ မီးေဘးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေရွးေခတ္ျမန္မာမင္း အဆက္ဆက္လက္ထက္တြင္လည္း မီးေဘးကာကြယ္ေရး အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျပီး နုိင္ငံေတာ္မီးေဘးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အေထာက္ အထားမ်ားရိွပါသည္။

ပထမဦးဆံုးေသာ ရန္ကုန္ျမဴနီစီပါယ္မီးသတ္ကုိ ၁၈၈၅ခုနွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၂ ခုနွစ္တြဘ ာင္ ရန္ကုန္ျမဴနီစီပယ္အက္ဥပေဒအရ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမီးသတ္အဖဲြ႕အစည္းကုိ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျပီး ၁၉၄၇ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ပညာေရးနွင့္ ေဒသနၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ အမိန္႔အရ မီးေဘးတားဆီးေရးနွင့္ မီးေဘး ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ရန္ မီးသတ္ဌာနကုိမီးသတ္ညႊန္ၾကားေရး၀န္အပါအ၀င္ အရာထမ္း အမႈထမ္း (၂၁)ဦးတို႔ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။၁၉၅၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ မီးသတ္၀န္ထမ္းအက္ဥပေဒအမွတ္(၆)ျပဌာန္း ျပီးျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနခဲြ၊ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရမီးသတ္ဌာနတြင္ ၀န္ထမ္း(၆၃၆)ဦးျဖင့္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၃ ခုနွစ္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ ဥပေဒကုိ အသစ္ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းခဲ့သည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ စနစ္သစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဖာ္ထုတ္မႈ အစီအစဥ္အရ အျခားဌာနမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္း (၄၄၈)ဦး ေျပာင္းေရႊ႕ ေရာက္ရိွလာရာ၀န္ထမ္းအင္အား(၁၇၉၈)ဦးအထိတုိးတက္လာခဲ့ျပီး (၂၄)နာရီတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည့္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၀ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ(၁)ရက္ေန့မွစတင္၍ ရိကၡာေငြမ်ား ခံစားခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔လက္ထက္ ၁၉၉၁ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ ဖဲြ႕စည္းပံု ကုိ(၂၅၈၁)ဦးအထိ အင္အားတုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျပီး ၁၉၉၂ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္မီးသတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရႊက္နုိင္ရန္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွွလူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္    ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ ႀကီးဌာနသုိ့ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါသည္။နုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ လက္ထက္ ၁၉၉၈ခုနွစ္၊ ဧျပီလ(၃၀)ရက္ေန႔ တြင္ အရာထမ္း၊အမႈထမ္း(၈၂၂)ဦးပါ၀င္ေသာ ဗဟုိမီးသတ္ သင္တန္း ေက်ာင္းႀကီးကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ မီးသတ္စခန္းမ်ားအား ယူနစ္အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ (၇၁၆၇)ဦး      ဖြဲ႕စည္းပံု တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနသည္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွ ၆-၁၁-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ အရာထမ္း ၇၃၅ ဦး၊ အမႈထမ္း ၂၃၈၆၄ ဦး၊ စုုစုေပါင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အား ၂၄၅၉၉ ဦးျဖင့္ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ေန႔ (၅-၅-၁၉၄၆)   

မီးသတ္အစည္းအရံုးမ်ားစုစည္းရန္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ေမလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေစတနာ့၀န္ထမ္း မီးသတ္အစည္း အရံုး ညီလာခံႀကီးကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ကန္ေတာ္ကေလး၊ ဇိနတ္အစၥလာမ္အမိ်ဳးသမီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ ခဲ့ရာတစ္ျပည္လံုးရွိ(၁၉)ခရိုင္မွကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း(၁၉၇)ဦးစံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။နာယကလူႀကီးမ်ားမွာဦးေအာင္ဆန္း၊ဦးဘခ်ိဳ၊ဦးဘဂ်မ္း၊သခင္ျမ၊ဦးဘေဖႀကီး၊ဦးစိုးညြန္႔ဟသၤာတဦးျမ၊ဦးတင္(ျမန္မာ့အလင္း)၊ဦးျမ(ေပ်ာ္ဘြယ္)သခင္သန္းထြန္း၊ဦးဘ၀င္း၊ဗႏၶဳလဦးစိန္တို့ျဖစ္ၾကသည္အဆိုပါအခမ္း အနားသို႔အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးမီးသတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍လမ္းညႊန္ၾသ၀ါဒမိန္႔ၾကားခဲ့သည္၊ဗမာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာမီးသတ္ညီလာခံက်င္းပခဲ့သည့္ေမလ(၅)ရက္ေန႔ကိုမီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ေန႔အျဖစ္ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့သည္။

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ရည္ရြယ္ခ်က္   

မီးသတ္ဦးစီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္ပစၥည္းမ်ား၊ နုိင္ငံေတာ္အတြင္းရိွကုန္ထုတ္ အရင္းအႏွီးမ်ားကုိ မီးေဘးအႏၱရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္နွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ အပါအ၀င္ အျခားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခါ အေရးေပၚရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္။

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ ( ၄ )ရပ္   

၁။ မီးေဘးလံုၿခံဳေရး၊
၂။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး၊
၃။ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး၊
၄။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ေရး

မီးသတ္ဦးစီးဌာန၏လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး(၇)ရပ္   

၁။ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား၏ စြမ္းရည္(၄)ရပ္ျဖစ္ေသာမီးသတ္စြမ္းရည္၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးစြမ္းရည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္ထက္ျမက္ေစရန္ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္တုိင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္း၊
၂။ မီးသတ္စက္/ယာဥ္နွင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမြမ္းမံေရး၊ ႀကံ့ခုိင္ေရး၊ အသင့္ရိွေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ ေရးသံုးစက္/ယာဥ္/ပစၥည္းကိရိယာမ်ားမြမ္းမံေရး၊ႀကံ့ခုိင္ေရးနွင့္အသင့္ရိွေရးလုပ္ငန္း၊
၃။ ျပည္သူလူထုအားမီးေဘးလံုျခံဳေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း၊
၄။ အရန္နွင့္သီးသန့္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းေရးနွင့္ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရးလုပ္ငန္း၊
၅။ ျမန္မာနုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖဲြ႕သည္ နုိင္ငံတကာအဆင့္နွင့္အညီ ရင္ေပါင္တန္း ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတႊက္ ကြပ္ကဲမႈနည္းစနစ္မ်ား၊ မီးသတ္ပညာရပ္မ်ား၊ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားအား အစဥ္အၿမဲ သုေတသနျပဳလုပ္ေဖာ္ထုတ္၍တပ္ဖဲြ႔၀င္အားလံုး တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးေရးလုပ္ငန္း၊
၆။ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အပ္နွင္းထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္နွင့္ တာ၀န္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ မီးေဘးလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စစ္ေဆးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္/ပုဂၢလိကပုိင္၊ ဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားမွတိက်စႊာလုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရးလုပ္ငန္း။
၇။ ျမန္မာနုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားအား နုိင္ငံေတာ္၏ခုိင္မာေသာ အရန္အင္အားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ ဖဲြ႔စည္း၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း။

ျမန္မာနုိင္ငံမီးသတ္တပ္ဖဲြ႔   

၁။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ကုိသံုးမ်ိဳးခဲြျခားထားပါသည္-
(က) အစုိးရမီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား၊(သေႏၶမီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား)၊
( ခ) ေဒသအရန္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား၊
( ဂ) သီးသန္႔ဖဲြ႔စည္းထားေသာ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား (မီးေဘးစုိးရိမ္ရေသာစက္ရံု/အလုပ္ရံုမ်ား၊စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား)။

Find us on Facebook