(၁၀- ၂-၂၀၁၉)ရက္ေန့၊ (၀၁ ၄၅)အခ်ိန္ခန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗားရြာအနီး၊ ဖလမ္းေဝဘူလကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၄၀/၂)နွင့္ (၄၀-၃)ျကား ကေလးၿမိဳ႕မွ ဖလမ္းျမို့သို့  ေမာင္းနွင္လာေသာTOYOTA Dyna (အျဖူေရာင္)ယာဉ္သည္ အပူလြန္ကဲရာမွ မီးစတင္ေလာင္ျေကာင္း (၀၁ ၅၀)အခ်ိန္ သတင္းရရရွိသျဖင့္ ဖလမ္းျမို့နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဉ္(၁)စီး၊ သေ(၇)ဦးတို့မွ Foam ေဆးရည္ (၂)ဂါလန္ခန့္ အသုံးျပုျငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၀၃ ၁၅)အခ်ိန္ မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မွုျေကာင့္ ယာဉ္၏ ေခါင္းပိုင္းနွင့္ ရွေ့ဘီး (၂)လုံး မီးေလာင္ခံရျပီး၊ ဆုံးရွုံးမွုတန္ဖိုး ၇ဝဝ,ဝဝဝိ/- (က်ပ္ခုနွစ္သိန္းခန့္)ျဖစ္ျေကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။