၁၇.၉.၂၀၁၈ ရက္ေန႔၊ (၁၀း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ ဘားအံခရိုင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ လွာကျမင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ သာႏံုးယသေ၀ၚဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဖေယာင္းတုိင္မီးၿဖင့္ ဘုရားမီးပူဇာ္ထားရာမွ ေအာက္ခံပ်ဥ္ခင္းသို႔ မီးကူးစက္ေလာင္ေၾကာင္း (၁၀း၃၉)အခ်ိ္န္ သတင္းရရွိသျဖင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ သေႏၶ(၆)ဦးတို႔ျဖင့္ ေရဂါလန္(၈၀၀)ခန္႔ အသံုးျပဳၿငွိမ္းသတ္ရာ (၁၁း၀၈)အခ်ိ္န္ မီးၿငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၂၀x၄၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ အုတ္ညွပ္(၁)ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္(၁)လံုး မီးေလာင္ဆံုးရႈံးခဲ့ပါသည္။