(၁၀. ၁.၂၀၁၉)ရက္ေန့၊ ၁၉ ၀၃ အခ်ိန္ခန့္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ျကီးနားၿမိဳ႕၊ ျကက္ေပါင္ျခံ ရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ(၁)ေန အိမ္ရွင္ ေဒၚရဲ (၄၀×၃၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ထရံကာ(၁)ထပ္ေနအိမ္တြင္ ဖေယာင္းတိုင္း ထြန္းထားရာမွ ဖေယာင္းတိုင္လဲျပီး ပလစ္စတစ္ခင္းေပၚက်၍ မီးကူးစက္ေလာင္၊ (၁၉ ၀၅) အခ်ိန္ သတင္းရ၊ ျမစ္ျကီးနားခရိုင္မီးသတ္ဦးစီးမွူးရုံးမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဉ္(၂)စီး၊ ေရသယ္ယာဉ္ (၁)စီး၊ သေႏၶ (၁၈)ဦး၊ အရန္(၁၀)ဦး၊ ေရဂါလန္(၁၀၀၀)တို့ျဖင့္ အသုံးျပဳၿငွိမ္းသတ္၊ (၁၉ ၂၀) အခ်ိန္ မီးျငွိမ္း၊ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ (၄၀×၃၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ထရံကာ(၁)ထပ္ေနအိမ္ မီးေလာင္ခံရ၊ ဆုံးရွုံးမႈတန္ဖိုး ၁,၀၀၀,၀၀ဝိ/-(က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္း)ခန့္ျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။