(၂၀.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ (၁၈ ၅၀)အခ်ိန္ခန္႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕သာစည္ ရပ္ကြက္တြင္ (၂၇×၁၈)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ အုတ္ညွပ္(၂)ထပ္ေနအိမ္တြင္ မိန္းခုံမွတစ္ဆင့္ သြယ္တန္းထားေသာ မီးေခ်ာင္းဝါယာႀကိဳးအပူလြန္ကဲျပီး အနီးရွိေမြ႕ရာသို့ မီးကူးစက္၍ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားၾကာင္း (၁၈ ၅၅)အခ်ိန္သတင္းရရွိသျဖင့္ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္မီးသတ္စခန္းမွ မီးျငွိမ္းသတ္ယာဥ္(၃)စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္(၃)စီး၊ သေႏၶ(၃၀)ဦး၊ အရန္(၃၀)ဦးတို့ျဖင့္ သြားေရာက္ျပီး၊ ေရဂါလန္ (၁၃၂၀၀)ခန္႔အသုံးျပဳႃငွိမ္းသတ္ခဲ့ရာ (၁၉ ၀၅)အခ်ိန္မီးျငိမ္းပါသည္။ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္(၂၇×၁၈)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ အုတ္ညွပ္(၂)ထပ္ေနအိမ္(၁)လုံး၊ (၂၀×၁၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ အဖီေျမစိုက္(၁)လုံး၊ (၃၀×၂၀)ေပ၊ သြပ္မိုး၊ အုတ္ညွပ္၊ ပ်ဉ္ခင္း၊ (၁၀×၁၀)ေပ၊ ပတ္လည္၊ စတိုခန္း(၁)ခန္းမီးေလာင္ဆံုးရႈံးခဲ့ပါသည္။