“မီးေလာင္မႈတိုင္းဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာကို မီးလ ွ်ံေတြရဲ႕ ဒိုင္ယာယီကေန သက္ေသျပဆိုပါလိမ့္မယ္”(ဒုမီးသတ္ဦးစီးမွဴး ၊မင္းနဒီ)

၅.၅.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေန႔၊ ဂုဏ္ျပဳဇာတ္လမ္းျဖစ္သည့္”မီးလ ွ်ံဒိုင္ယာယီ” မွ နမူနာျပကြက္တစ္ခ်ိဳ႕အား ႀကိဳတင္ထုတ္လႊင့္တင္ျပအပ္ပါသည္။ (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ေန႔တြင္”မီးလ...